Rätsepa Infra MTÜ juhtorganid

Rätsepa Infra MTÜ juhtorganid on järgmised:

  • Üldkoosolek
  • Revisjon
  • Juhatus
 

Üldkoosolek

 

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

  • põhikirja muutmine;
  • juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
  • juhatuse või revisjoni liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
  • majandusaasta aruande kinnitamine;
  • mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
  • revisjoni liikmete valimine, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti;
  • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Revisjon


Revidendid teostavad järelvalvet Juhatuse tegevuse üle.
Revisjon on kuni kuueliikmeline ja sinna kuuluvad:

Juhatus


Juhatus, mis on kuni kolmeliikmeline, kavandab ühingu eesmärkide täitmist ja viib ellu üldkoosoleku otsused.
Juhatuse liikmeks on: